ALGEMENE VOORWAARDEN NLbewustvoedingsadvies

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Voedingsdeskundige
Matthijn Tromp, in het bezit van CIVAS certificaat en diploma voedingsdeskundige, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam NLbewustvoedingsadvies.

Praktijk
NLbewustvoedingsadvies, gevestigd in Santpoort (Noord Holland).

Cliënt
De persoon aan wie advies en begeleiding verleend wordt door de voedingsdeskundige dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Opdrachtgever
Bedrijf of groep voor wie de voedingsdeskundige opdrachten /werkzaamheden uitvoert met betrekking tot voedingsadviezen en coaching.

Locatie
NLbewustvoedingsadvies is gevestigd aan de J.T. Cremerlaan 35, te Santpoort. De werkzaamheden worden online, via de website www.nlbewustgezond.nl/nlbewustvoedingsadvies en via een telefonische of een Skype verbinding uitgevoerd.

Arts
De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

2.1 Totstandkoming overeenkomst.
De cliënt benadert de voedingsdeskundige op online basis. Door het invullen van vragen aangaande kenmerken zoals lichaamsgewicht, leeftijd, geslacht, lichaamslengte, allergieën en medicijngebruik en het succesvol tot stand komen van de online financiële transactie.

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het verschuldigde bedrag betaalt en de online vragenlijst beantwoordt. Voor opdrachtgever gelden afzonderlijke afspraken.

2.2 Duur overeenkomst.
De overeenkomst wordt in aangegaan voor bepaalde tijd. Bij afname van een pakket voor bepaalde duur kan deze uitgebreid worden met losse consulten, extra uitbreidingen of overgezet worden naar een ander pakket.

ARTIKEL 3 TARIEVEN

Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn inclusief 21% BTW of andere wettelijke heffingen indien deze berekend zouden moeten worden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult, administratieve afhandeling en indirecte uitwerktijd van het dossier. Voedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor een online/telefonisch consult van NLbewustVoedingsadvies duurt doorgaans 30 minuten. Hiervoor wordt € 50,- in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 BETALING

Betaling dient bij aanvang van het consult of de begeleiding te zijn voldaan. Bij uitzondering worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

ARTIKEL 5 VERHINDERING

Indien de cliënt verhinderd is om op het afgesproken tijdstip telefonisch aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsdeskundige hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen. Andersom zal de voedingsdeskundige de cliënt ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij verhindering.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.

ARTIKEL 6 GEGEVENS EN PRIVACY

Gegevens van cliënt worden niet zonder toestemming van cliënt aan derden overhandigd. Het online dossier wordt tot 6 maanden na afsluiting van het consult of de begeleiding bewaard.

Mocht de voedingsdeskundige interesse hebben om het succesverhaal van cliënt openbaar te delen dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan cliënt alvorens te publiceren. In Het register van AVG  kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.

ARTIKEL 7 KLACHTEN

Indien cliënt een klacht heeft wordt deze in eerste instantie met voedingsdeskundige besproken en indien mogelijk onderling opgelost. Indien partijen er niet samen uitkomen zal een derde onafhankelijk persoon in de arm worden genomen.

ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen.

De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige.

Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld door de cliënt aan de voedingsdeskundige. Hieronder vallen onder andere het gebruik van medicatie, allergieën, voedingsintoleranties en erfelijke factoren.

De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

ARTIKEL 10 DISCLAIMER

De informatie op de website NLbewustgezond.nl en NLbewustvoedingsadvies en op social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De voedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. NLbewustvoedingsadvies sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.